Home | Ekadasi | Personalities | Radha Kunda Das | Shastra | Vrindavan | Glossary


Parrot
Personalities
Sri Krsna


Kåñëa lila | Gaura lila | Pastimes

Kåñëa Lila Gaura Lila
Acyuta gopi Acyutananda
Akrura Gopinatha Simha
Ambikä Mäliné
Ananga manjari (vara gopi) Jahnavi mata, Vasudha devi, Nityananada
Aniruddha Vakresvar Pandit
Arjuna Pandava Ramananda Raya
Arjuna (priya-narma-sakha) Paramesvara das Thakur / Ramananda Raya
Balaram Nityananada
Bhandan Muni Devananda Pandit
Bhangura Sri Govinda
Bhrngara Kasisvara Pandit
Bhu-sakti
(Mother of the Universe)
Vishnupriya devi
Bindumati gopi Kavi-karnapura's mother
Brahma/Prahlad Namacarya Haridas Thakur
Brihaspati Sarvabauma Bhattacarya
Campaka manjari Narottama das Thakur
Campakalata (varistha gopi) Raghava Gosvami
Candra Uddhava / Candrasekhar Acarya
Candrahasa (dancer) Jagadisa Pandit
Candrakanti Purnananda Gadadhara das Pandit
Candramukha (dancer) Makaradhvajakara
Candravali Sadasiva Pandit
Citra (varistha gopi) Sri Vanamali
Citrangi gopi Srinatha Misra
Daksa (parrot) Caitanya dasa
Dama (priya-sakha) Nagara Purusottama
Dhanistha Raghava Pandit
Duti devi
(messenger of Radharani)
Sivananda Sena
Gandharva (priya-narma-sakha) Kumudananda Pandita
Ganges River Srimati Ganga devi
Garuda Garuda Pandita
Gauraseni gopi Narayana Vacaspati
Guna manjari Gaurakisora das Babaji / Gopal Bhatta Gosvami
Gunacuda Kavi Karnapura
Gunatunga Vasudeva Ghosa
Garga Muni Nilambara Cakravarti
Hanuman Murari Gupta
Indira gopi Jiva Pandita
Indradumnya Maharaja Prataparudra Maharaja
Indulekha sakhi Krsnadasa Brahmacari
Jaya and Vijaya Nandini and Jangali
Kalakantha devi
(Gandharva dancer)
Ramananda Vasu
Kalakeli devi Madhavi devi
(Sikhi-mahiti's sister)
Kalavati (vara gopi) Govinda Ghosh
Kalpavrksa tree from Vraja Madhavendra Puri
Kamala manjari Bhaktivinode Thakur
Kanaka manjari Syamananda Prabhu
Karna manjari Ramacandra Kaviraj
Kastüré Maïjaré Kåñëadäsa Kaviräja
Katyayani devi Srikanta Sena
Kaveri gopi Pitambara
Kilimbika Narayani
Kirtida-devi
(Wife of Maharaja Vrsabhanu)
Ratnavati-devi
(Wife of Pundarika Vidyanidhi)
Krsna Caitanya Mahaprabhu
Krsna's Flute Vamsivadananda Thakur
Ksirodakasayi Visnu Viracandra Prabhu
Kubja Kasi Misra
Kulaka Kasinatha
Kumuda Garuda
Kusumapida (sakha) Vrindavan das Thakur
Kusumasava Kholaveca Sridhara Pandit
Kuvera Kuvera Pandit
Lalita (varistha gopi) Gadadhara Pandit / Svarupa Damodara Gosvami / Ramananda Raya / Dhruvananda Brahmacari
Lavanga Kaliya Krsna das
Lila manjari (Manjulali manjari) Lokanath Gosvami
Madhavi gopi Madhvacarya
Madhukanta Madhava Datta
Madhukantha (a singer in Vraja) Mukunda Datta
Madhumati Narahari Sarakara Thakur
Madhureksana gopi Balabhadra Bhattacarya
Madhuvrata (a singer in Vraja) Vasudeva Datta Thakur
Mahabahu sakha Mahesh Pandit
Mahabala Kamalakara Pippalai
Maharaja Janaka (King of Mithila) Vallabhacarya
Maladhara (flute carrier) Vanamala Pandita
Malli gopi Kali dasa
Mani manjari Srinivasa Acarya
Manjumedha manjari Gopalguru Gosvami
Manohara gopi Kavicandra
Nanda Maharaja
(Krsna's Father)
Jagannath Misra
(Mahaprabhu's Father)
Nandimukhi Saranga das Thakur
Närada Muni Srivas Pandit
Nayanamani manjari Bhaktisiddhanta Sarasvati
Nisatha and Ulmuka Minaketan Rama das
One of the Pandavas Gopinath Pattanayaka
One of the Yajnapatnis Suklambar Brahmacari
Parjanya
(Krsna's paternal grandfather)
Upendra Misra
Partial incarnation of Lord Caitanya Bhagavanacarya
Partial incarnation of Lord Caitanya Pradyumna Misra
Patala devi, (wife of Sumukha) Saci devi's mother
Patraka Brhacchisu
Paurnamasi Govinda Acarya / Sita devi
Payoda gopa  
Prabala, friend of Balaram Halayudha Thakura
Pradyumna Raghunandana Thakur
Pradyumna Misra Pradyumna Brahmacari
Prema manjari Bhugarbha Gosvami
Pundarikaksa Govinda
Purnananda gopi
(dear friend of Balaram)
Gadadhara dasa pandit
Radharani Gadadhara Pandit / Caitanya Mahaprabhu
Raga manjari Raghunath Bhatta Gosvami
Raktaka Haridasa das
Rangadevi (varistha gopi) Gadadhara Bhatta
Rangalekha sakhi Sikhi Mahiti
Rasa manjari Raghunath das Gosvami
Rasika manjari Jagannath das Babaji
Rati/Lavanga manjari Sanatana Gosvami / Sivananda Cakravarti
Ratnarekha / Kasturi manjari Krsna das Kaviraj Gosvami
Ratnavali devi Baladev Vidyabhusan / Gopinatha Acarya
Revati devi Jähëavä Devé
Rohini Padmavati
Rukmini devi Laksmipriya
(Daughter of Vallabhacarya)
Rupa manjari Rupa Gosvami
Sadasiva Advaita Acarya
Saibya sakhi Damodara Pandit
Sandipani Muni Kesava Bharati
Sankarsana Visvarupa
Sasirekha devi Sri Kasisvara Gosvami
Sarasvati Damodara Pandit
Satrajit (King) Sanatan Misra
Satyabhama devi Jagadananda Pandit
Sribhadra gopi Sankara Pandit
Sridama (priya-sakha) Abhiram Thakur
Stokakrsna (priya-sakha) Purusottama das Thakur
Subahu gopa Uddharan Datta Thakur
Subala (priya-narma-sakha) Gauri das Pandit
Subhana from Vraj Subuddhi Raya
Sudama (priya-sakha) Sundarananda Thakur
Sudama Brahmana Vanamali Thakur
Sudevi (varistha gopi) Ananta Acarya Gosvami
Sudhakara (mridanga player) Sankara Ghosa
Sukadeva Gosvami Vallabha Bhatta
Sukantha devi
(Gandharva dancer)
Satyaraja
Sukesi gopi Makaradhvaja
Sumukha (Yasoda's father) Srimati Saci-devi's father
Tungavidya (varistha gopi) Prabodhänanda Sarasvaté
Uddhava Sri Paramananda Puri
Variyasi devi
(Krsna's paternal grandmother)
Kamalavati devi
Varuni devi Vasudha devi
Varuthapa Rudra Pandita
Vasistha Muni Ganga das Pandit and Sudarsana
Vasudama (priya-sakha) Dhananjaya Pandit
Vasudeva Mukunda
Vibhisan / Jatila Ramacandra Puri
Vicaksana (parrot) Rama das
Vilasa manjari Jiva Gosvami
Vinode manjari Visvanath Cakravarti Thakur
Vira devi (messenger) Sivananda Sena
Varida Nandai
Visakha (varistha gopi) Svarupa Damodara Gosvami
Visvakarma Bhaskara Thakura
Visvamitra Muni Vanamali Acarya (Astrologer)
Vivisvan Sriman Visvesvara Acarya
Vrinda devi Sri Mukunda dasa
Vrsabhanu Maharaja Pundarika Vidyanidi and
Sri Madhava Misra
Yasoda-devi (Krsna's Mother) Saci devi (Mahaprabhu's Mother)

Complied partly from:
the Gaura-ganodesa-dipika by Kavi Karnapura and from
Çréla Rüpa Goswami’s - Rädhä Kåñëa-ganoddeça-dipika

Srimai Radharani

This page uses the Balaram font that needs to be installed on your computer to display properly.

Contact us

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Jaya Sri Radhe!